Ανακοινώσεις

Υπεύθυνες Δηλώσεις και Οδηγίες συμπλήρωσης για δυνητικούς δικαιούχους Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων"

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ της Απόφασης 7816 / 2266 Α3/ 23/12/2019 με θέμα «Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 88/09.12.2019 και 89/10.12.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (ΑΔΑ:Ψ5ΒΖ46ΜΤΛΡ-ΟΧ2) πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ της τελευταίας Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης το αργότερο έως την Παρασκευή 21/02/2020.

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε τα πρότυπα των υπεύθυνων δηλώσεων (δικαιολογητικά ένταξης) καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης τους:

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp