Καταβολή Επιχορηγήσεων

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων - Καταβολή Επιχορηγήσεων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση)
 2. Tροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης / έναρξης επιτηδεύματος, της επιχείρησης για μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από την υποβολή της πρότασης μέχρι σήμερα
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. σχετικά με τις τροποποιήσεις καταστατικού (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων) ). Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί θα πρέπει να προσκομισθεί τα τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό
 4. Μετοχική σύνθεση και σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων).(ΦΕΚ Εκπροσώπησης και φωτοτυπία από το βιβλίο μετόχων με υπογραφή και σφραγίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση.)
 5. Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
 6. Πρόσφατη Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών
 7. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης
 8. Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση
 9. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση λύση (3μηνης ισχύος από την έκδοσή του) (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων)
 10. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων)
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με το γνήσιο της υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
 12. Σε περίπτωση εκχώρησης θα προσκομίζεται η σύμβαση εκχώρησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού.
 13. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής του Νομίμου εκπροσώπου περί μη εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης
 14. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου
 15. Υπεύθυνη Δήλωση (για ατομικές επιχειρήσεις) ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/ μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα. (Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.)

Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται:

 1. Η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
 2. Εκτυπωμένο αίτημα λήψης προκαταβολής, όπως αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ , με υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης.

Επισυναπτόμενα Έγγραφα

 

0
0
0
s2sdefault
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp