Πολιτική Ποιότητας

Η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ δεσμεύεται για :

  • Την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της σχετικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από πόρους της Ε.Ε.
  • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από :

  • Την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
  • Τον καθορισμό στόχων ποιότητας στις λειτουργίες της με σκοπό την ενίσχυση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών
  • Το σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων
  • Τον έλεγχο των υπηρεσιών και των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Τη δημιουργία ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.
  • Τη δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων έτσι ώστε να βελτιώνεται το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας υιοθετούν πλήρως τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της ισοτιμίας και ισονομίας στη διαχείριση των έργων, απαλλαγμένης από επιρροές, διακρίσεις, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης.

Εκ μέρους της Διοίκησης της “ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ