ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΓΕΝΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΓΕΝΙΚΑ

 Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης και εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων που σχετίζονται με θέματα Απάτης

 

Arachne project (risk scoring tool)


Πρόγραμμα "Horizon 2020"


Εγκύκλιοι σχεδιασμού προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020


Σχέδιο Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020


Μελέτες - Θεματικοί Στόχοι στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης

 

Κανονισμός de minimis (1407/2013)

 

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (651/2014)

 

Κατευθυντήριες γραμμές για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών & Επενδυτικών Ταμείων και συναφών μέσων της ΕΕ

αρχείο

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp