ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΠ 2014-2020

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΠ 2014-2020

Βασικός Νόμος Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

 • N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020

 

Επιλεξιμότητα Δαπανών

 

 • ΚΥΑ 46274/22.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/26.09.2014) Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
 • ΚΥΑ 44009/2013 Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών
 • ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

 

 • Ενοποιημένος νόμος 3861/2010 και 4210/2013 για το πρόγραμμα Διαύγεια
 • N. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013) Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

 

Δημόσιες Συμβάσεις

 

 • Ν 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις
 • Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
 • ΠΔ 122 (ΦΕΚ 215/Α/5.11.2012) Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
 • ΠΔ 123 (ΦΕΚ 216/Α/5.11.2012) Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 

Δημόσια Έργα

 

 • ΠΔ 122 (ΦΕΚ 215/Α/5.11.2012) Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
 • ΠΔ 123 (ΦΕΚ 216/Α/5.11.2012) Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 

Σύσταση άλλων φορέων

 

 • Αποφάσεις 34681 & 34686 (ΦΕΚ 178/Β/27.03.2015) Διορισμοί μετακλητών Ειδικών Γραμματέων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 • ΠΔ 122 (ΦΕΚ 215/Α/5.11.2012) Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
 • ΠΔ 123 (ΦΕΚ 216/Α/5.11.2012) Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 


 

Υπουργικές αποφάσεις

 

 • ΚΥΑ 1615/232 Α1/18.03.2015 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020
 • YA 32670/ΕΥΘΥ 327/23.3.2015 Αναδιάρθρωση ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής και YA 32672/ΕΥΘΥ 329/23.3.2015 Αναδιάρθρωση ΕΥΔ ΠΕΠ Πελοποννήσου (ΦΕΚ 715/Β/24.04.2015)
 • ΥΑ 32663/ΕΥΘΥ 323/23.03.2015 (ΦΕΚ 712/Β/24.04.2015) Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
 • ΥΑ 32666/ ΕΥΘΥ 324/23.3.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και ΥΑ 32667/ΕΥΘΥ 325/23.3.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 717/Β/24.4.2015)
 • ΥΑ 32668/ ΕΥΘΥ 326/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης και ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015)
 • ΥΑ 32679/ΕΥΘΥ 333/23.3.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου και ΥΑ 32674/ΕΥΘΥ 330/23.3.2015 Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΠΕΠ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015)
 • ΥΑ 32681/ΕΥΘΥ 335/23.3.2015 Αναδιάρθρωση ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και YA 32675/ΕΥΘΥ 331/23.3.2015 Αναδιάρθρωση ΕΥΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας (ΦΕΚ 713/Β/24.04.2015)
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp