ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ) 2014-2020

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΔΕ) 2014-2020

Διαδικασίες:

 • Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης αρχείο
 • Επιλογή και έγκριση πράξης αρχείο
 • Παρακολούθηση πράξεων αρχείο
 • Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση - καταβολή ενίσχυσης αρχείο
 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης δικαιούχων σε συστάσεις αρχείο
 • Τροποποίηση απόφασης χρηματοδότησης πράξης αρχείο
 • Ολοκλήρωση πράξης αρχείο
 • Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων αρχείο
 • Ανάκληση απόφασης χρηματοδότησης αρχείο
 • Δημοσιονομικές διορθώσεις ελεγκτικών αρχών/οργάνων αρχείο
 • Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών αρχείο
 • Αναφορά παρατυπιών στην ΕΕ αρχείο
 • Χρηματοδότηση πράξεων και πληρωμές αρχείο
 • Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα αρχείο
 • Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα αρχείο
 • Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής αρχείο
 • Κατάρτιση, πιστοποίηση και υποβολή ετήσιων λογαριασμών αρχείο
 • Κατάρτιση, και υποβολή δήλωσης διαχείρισης και ετήσιας σύνοψης αρχείο
 • Αξιολόγηση κινδύνων απάτης αρχείο
 • Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης αρχείο
 • Υποδοχή και εξέταση καταγγελιών αρχείο
 • Διαχείριση κινδύνων αρχείο
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ αρχείο
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp