ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013

Νόμοι

 

 • N.3908/ ΦΕΚ Α΄ 8/1-02-2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή
 • Ν. 3912 /ΦΕΚ Α΄ 17/17/02/2011 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
 • N.3869/ ΦΕΚ Α΄ 130/3-08-2010 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
 • N.3861/ ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις
 • Απόφαση για την σύσταση και συγκρότηση της ομάδας διοίκησης έργου με αντικείμενο την ανάρτηση νόμων και πράξεων που αφορούν την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο διαδίκτυο αρχείο
 • N.3855 / ΦΕΚ Α΄ 95/23-06-2010 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις
 • N.3845/ ΦΕΚ Α΄ 65/06-05-2010 Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
 • N.3833/ ΦΕΚ Α΄ 40/15-03-2010 Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης
 • Ν.3614/ ΦΕΚ Α΄ 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
 • Ν.3522/ ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006 Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, κεφαλαίου, είσπραξης δημόσιων εσόδων: Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις παραδόσεις των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 • Κανονισμός 1828 της 8ης Δεκεμβρίου 2006 Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση -Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Ν.3492/ ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006 Σύσταση υπηρεσιών και πεδίο εφαρμογής ελέγχου, φορολογικές ρυθμίσεις
 • Ν.3460/ ΦΕΚ Α΄ 105/30-05-2006 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις
 • Ν. 3414/ ΦΕΚ Α΄ 279/10-11-2005 Τροποποίηση του ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)
 • Ν.3389/ ΦΕΚ Α΄ 232/22-09-2005 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
 • Ν.3325/ ΦΕΚ Α΄ 68/11-03-2005 Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
 • Ν.3316/ ΦΕΚ Α΄ 42/22-02-2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
 • Ν. 3310/ ΦΕΚ Α΄30/14-2-2005 Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταργήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄279/10-11-2005)
 • Ν.3299/ ΦΕΚ Α΄ 261/23-12-2004 - Παλαιός Αναπτυξιακός Νόμος Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση
 • Ν.3279/ ΦΕΚ Α΄ 205/1-11-2004 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Ν.3263/ ΦΕΚ Α΄ 179/28-10-2004 Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις
 • Ν.3066/ ΦΕΚ Α΄ 252/18-10-2002 Σύσταση "Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων", σύσταση εταιρίας "Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.", τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας "Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.", απαλλοτριώσεις για τον "Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας" και άλλες διατάξεις
 • Ν.3021/ ΦΕΚ Α΄ 143/19-06-2002 Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις
 • Ν.2992/ ΦΕΚ Α΄ 54/20-03-2002 Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις
 • Ν.2860/ ΦΕΚ Α΄ 54/14-11-2000 Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις
 • Ν.2545/ ΦΕΚ Α΄ 254/15-12-1997 Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις
 • Ν.2522/ ΦΕΚ Α΄ 178/08-09-1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.
 • N.3886/ ΦΕΚ Α΄ 173/30-09-2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 2/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)
 • N.3853/ ΦΕΚ Α΄ 90/17-06-2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

 

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • ΥΠΑΣΥΔ/13-02-2013/292 Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (κωδικοποίηση Πουλακάκη)
 • ΦΕΚ Β΄1694 / 26-10-2010 Τροποποίηση της αριθ. 39481/ΕΥΣ 5227/2008 (ΦΕΚ 1751/ Β/1.9.2008) κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • 5801 / 1323Δ / Φ03 / ΦΕΚ Β΄ 1463 / 6-9-2010 Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
 • ΥΠΑΣΥΔ/ 19-07-2010/1088 Β' Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης
 • 6809 / ΔΙΟΕ 232 / ΦΕΚ. Β' 141 / 12/02/2010 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη
 • ΥΠΑΣΥΔ/ 09-09-2009/1957
 • 15636/2938Δ/Φ.03/ ΦΕΚ Β' 2555/ 17/12/2005 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης
 • 35544/ ΦΕΚ Β΄1691/22-08-2008 Σύσταση της επιτροπής για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισμού στο συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων
 • 9376/ ΦΕΚ B' 1671/18-08-2008 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
 • 15903/ ΦΕΚ Β΄ 1635/14-08-2008 Σύσταση "Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης" σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007
 • Δ13/ ΦΕΚ Β΄ 352/11-08-2008 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για την υποστήριξη του συντονισμού του σχεδιασμού και της προετοιμασίας αποφάσεων σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων
 • Δ' 13, Β1-4978, ΓΓΕΤ 15197/ ΦΕΚ Β' 1755/06-08-2008 Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών / Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή / Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
 • Δ13, Β1-4977, ΓΓΕΤ 15137/ ΦΕΚ Β' 1540/04-08-2008 Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» / Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή» / Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)»
 • 31168/ ΦΕΚ Β' 1441/22-07-2008 Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των στοιχείων των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής έγκρισής τους
 • 14053/ ΦΕΚ Β Yπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης
 • 1258/ ΦΕΚ Β Διαδικασία ένταξης και έγκρισης της χρηματοδότησης έργων, μελετών ή δράσεων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου
 • 20977/ ΦΕΚ Β΄ 1673/23-8-2007 Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΠΟΙΟ- ΥΠΑΝ για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" της περιόδου 2007-2013 αρχείο
 • 18130/ ΦΕΚ Β' 1226/17-07-2007 Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
 • 150/ ΦΕΚ Β' 453/07-04-2005 Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013
 • 907/ ΦΕΚ Β' 878/02-07-2003 Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων
 • 442212 / ΦΕΚ Β΄1623 / 29/12/2000 Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα"
 • Β 20775/ ΦΕΚ Β Τροποποίηση της οικ. Β 13353/2636/28.2.1990 ΦΕΚ 442/Β/20.7.90 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Ηλεκτρολογικό υλικό, που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής
 • 4833/ ΦΕΚ Β' 100/11-02-1997 Διαδικασία ένταξης και έγκρισης της χρηματοδότησης έργων, μελετών ή δράσεων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαίκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου
 • 17956/ ΦΕΚ Β' 77 Α /19-07-1996 Προϋποθέσεις και όροι χορήγησης προκαταβολών, όργανα και διαδικασία ελέγχου διαχειρίσεως των καταβαλλόμενων ποσών και ρύθμιση των λεπτομερειών, επί προγραμμάτων ή τμημάτων τους, των οποίων η εφαρμογή και η διαχείριση των πόρων ανατίθεται σε ενδιάμεσους φορείς κατά το ΠΔ. 98/96
 • ΦΕΚ Β΄ 1697 / 27-10-2010 Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
 • Σύσταση - Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ αρχείο

 

Προεδρικά Διατάγματα

 

 • 65 / ΦΕΚ Α΄147 27-06-2011Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
 • 66 / ΦΕΚ 148/27-06-2011 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
 • 118/ ΦΕΚ Α΄ 150/10-07-2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)
 • 59/ ΦΕΚ Α΄ 63/16-03-2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
 • 60/ ΦΕΚ Α΄ 64/16-03-2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
 • 60/ ΦΕΚ Α΄ 53/15-04-1997 Διαφάνεια ως προς την απασχόληση σε Υπηρεσίες Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και την πραγματοποιηθείσα διαφημιστική δαπάνη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • 22/ ΦΕΚ Α΄ 17/04-02-2002 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων
 • 4/ ΦΕΚ Α΄ 3/14-01-2002 Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων
 • 247/ ΦΕΚ Α΄ 225/17-10-2000 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες
 • 322/ ΦΕΚ Α΄ 225/07-11-1997 Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • 261/ ΦΕΚ Α' 186/23-09-1997 Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α' 178/2003), ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α' 46/2006) και ν. 3688/2008 (ΦΕΚ Α΄163/5-8-2008)
 • 98/ ΦΕΚ Α΄ 77/08-05-1996 Όροι και διαδκασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους, του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων της
 • 82/ ΦΕΚ Α' 66/11-04-1996 Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
 • 27/ ΦΕΚ Α΄ 19/01-02-1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
 • 327/ ΦΕΚ Α΄ 176/28-08-1995 Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών που προβλέπονται σε προγράμματα του Υπουργείου
 • 179/ ΦΕΚ Α΄ 81/26-05-1992 Τροποποίηση του ΠΔ.248/1989 (ΦΕΚ./116Α΄), Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας
 • 248/ ΦΕΚ Α΄ 116/10-05-1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp