Καταβολή Επιχορηγήσεων

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση - Καταβολή Επιχορηγήσεων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:

1.   Τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης / έναρξης επιτηδεύματος, της επιχείρησης για μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από την υποβολή της πρότασης μέχρι σήμερα

2.   Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τις τροποποιήσεις καταστατικού (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων). Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί θα πρέπει να προσκομισθεί επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού.

3.   Πρόσφατο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης

4.   Πρόσφατο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μη αίτησης για πτώχευση

5.   Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση (3μηνης ισχύος από την έκδοσή του) (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων)

6.   Πρόσφατο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων)

7.   Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων

8.   Πρόσφατη Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών

9.   Μετοχική σύνθεση και σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων). ΦΕΚ Εκπροσώπησης και φωτοτυπία από το βιβλίο μετόχων με υπογραφή και σφραγίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση. Πρακτικό ΓΣ για ΕΠΕ και ΙΚΕ και καταστατικό για ΟΕ και ΕΕ όπου θα δηλώνεται η μετοχική σύνθεση.

10. Απόφαση εταίρων ή άλλου αρμόδιου οργάνου ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας σχετικά με τον διορισμό διαχειριστή/νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση που δεν προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας

11. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση.

12. Πρακτικό Γ.Σ (για ΕΠΕ, ΙΚΕ) (με σφραγίδα και υπογραφή) / Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή, θεωρημένη με γνήσιο της υπογραφής (για ΟΕ, ΕΕ, Ατομική επιχείρηση), όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.

13. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων De Minimis, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (σε κάθε εκταμίευση για τις ατομικές επιχειρήσεις / κατά την πρώτη εκταμίευση για τα εταιρικά ).

14. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής του Νόμιμου εκπροσώπου περί μη εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης.

15. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου

16. Υπεύθυνη Δήλωση , θεωρημένη με γνήσιο της υπογραφής (για ατομικές επιχειρήσεις) ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/ μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα. (Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.)

Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται:

  1. Η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
  2. Εκτυπωμένο αίτημα λήψης προκαταβολής, όπως αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ, με υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης.

Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp