Επιχειρούμε Έξω - FAQ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Frequently Asked Questions - FAQs). Οι ερωτήσεις-απαντήσεις θα σας βοηθήσουν σημαντικά στη πληρέστερη κατανόηση του Οδηγού του Προγράμματος και στην ορθότερη υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης.

27/02/2019 - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

30/08/2018 - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ