Επιχειρούμε Έξω - Υποβολή Προτάσεων

Έναρξη υποβολών αιτήσεων στο https://www.ependyseis.gr από τις  08/01/18 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών