Απόφαση ανάκλησης πράξεων στη Δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης (ανωτέρω σχετικό 38) των πράξεων που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1), διότι οι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμο αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης ή αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, εντός της προβλεπόμενης, από την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης  "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ". 

Σχετικό Αρχείο