Απόφαση Ανάκλησης ενταγμένων Πράξεων στη Δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"

Απόφαση Ανάκλησης ενταγμένων Πράξεων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σχετικό Αρχείο