Ανάκληση Πράξης της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Ανάκλησης Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 4265 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Σχετικό αρχείο