Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα Ένταξη Έργων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 1. Ένταξη 3 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
 2. Ένταξη 4 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»
 3. Ένταξη 7 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού» 
 4. Ένταξη 4 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας»  με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)
 5. Ένταξη 2 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ – ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας»  με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
 6. Ένταξη 168 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)
 7. Ένταξη 60 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
 8. Απόφαση ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων) "ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας (ΓΑΚ)"
 9. Απόφαση ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων) "ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας (DE MINIMIS)"
 10. Απόφαση ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων) "ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού (DE MINIMIS)"
 11. Απόφαση ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων) "ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού (ΓΑΚ)"
 12.  Απόφαση ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων) "ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ"
 13. Απόφαση ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων) Ένταξη 55 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και αύξηση του π/υ 2 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων DE MINIMIS)
 14. Απόφαση ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων)"Ένταξη 13 Πράξεων Κρατικών (ΓΑΚ)"
 15. Απόφαση ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων) "ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου (DE MINIMIS)" 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Απόφαση απόρριψης προτάσεων πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»