Αίτημα Τροποποίησης – Αίτημα Ελέγχου (Ενδιάμεσου & Τελικού) για τη Δράση "Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα"

Προς ενημέρωση των δικαιούχων της δράσης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ», από Παρασκευή 06/05/2022 είναι διαθέσιμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων οι ενέργειες υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης καθώς και υποβολής Αιτήματος Ελέγχου (Ενδιάμεσου & Τελικού).

Με σκοπό τη διευκόλυνση των δικαιούχων και την αποφυγή λαθών θα προτείναμε προγενέστερα της οποιασδήποτε ενέργειας να συμβουλεύεστε τον ισχύοντα Οδηγό της Δράσης όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. (κλικ εδώ).

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εν συνεχεία αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μαζί με τα συνοδευτικά τους έγγραφα, στα γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο κεφάλαιο 10.1 του Οδηγού της δράσης. 

Τέλος, για την υλοποίηση της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013. Περισσότερες πληροφορίες και όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τους κανόνες δημοσιότητας και σηματοδότησης μπορείτε να βρείτε εδώ.