Καταβολή Επιχορηγήσεων

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - Καταβολή Επιχορηγήσεων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ. Ε. ΜΗ. σχετικά με τις τροποποιήσεις καταστατικού (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων). Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί θα πρέπει να προσκομισθεί επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού (για όλα τις μορφές εταιρειών).
 2. Πιστοποιητικό  μη πτώχευσης
 3. Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση
 4. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση (3μηνης ισχύος από την έκδοσή του) (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων)
 5. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση(εκτός των ατομικών επιχειρήσεων)
 6. Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
 7. Πρόσφατη Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών
 8. Μετοχική σύνθεση και σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων) Πρακτικό ΓΣ για ΕΠΕ και ΙΚΕ και καταστατικό για ΟΕ και ΕΕ όπου θα δηλώνεται η μετοχική σύνθεση
 9. Απόφαση εταίρων ή άλλου αρμόδιου οργάνου ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας σχετικά με τον διορισμό διαχειριστή/νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση που δεν προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας
 10. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση
 11. Πρακτικό Γ.Σ (για ΕΠΕ, ΙΚΕ) / Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή (για ΟΕ, ΕΕ, Ατομική επιχείρηση), όπου θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων De Minimis, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΧΙ της Πρόσκλησης  (σε κάθε εκταμίευση για τις ατομικές επιχειρήσεις / κατά την πρώτη εκταμίευση για τα εταιρικά ).
 13. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής του Νόμιμου εκπροσώπου περί μη εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης
 14. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου
 15. Υπεύθυνη Δήλωση (για ατομικές επιχειρήσεις) ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/ μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα(Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.)

Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται:

 1. Η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
 2. Εκτυπωμένο αίτημα λήψης προκαταβολής, όπως αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ , με υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης.
 3. ’Υ/Δ περί μη ένταξης σε άλλο Ε.Π. , από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την έκδοση της απόφασης ένταξης στην παρούσα δράση
 • Όλες οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πληρωμής όσο και κατά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά

 

0
0
0
s2sdefault
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp