Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης (90) πράξεων της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ανάκληση των Αποφάσεων Ένταξης (ανωτέρω σχετικό 36) (90) πράξεων της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1), διότι οι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμο αίτημα τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης εντός της προβλεπόμενης από την αναλυτική πρόσκληση (κεφάλαιο Ι.1.13 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ) προθεσμίας, μετά την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση Ένταξης συμπεριλαμβανομένων τυχών παρατάσεων.

Σχετικό Αρχείο