Απόφασή Ανάκλησης ενταγμένων Πράξεων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Την ανάκληση Απόφασης Ένταξης των ακόλουθων πράξεων, διότι υποβλήθηκε από τους δικαιούχους αίτημα οικειοθελούς παραίτησης από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (κωδ. ΟΠΣ 1337).

(σχετικό αρχείο)