1η Απόφαση Ένταξης για τη δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης, μέσω ΟΠΣ, στο πλαίσιο της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)»

Σχετικό Αρχείο