Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

Η δράση αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).

Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η αύξηση των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014).

Στόχους της δράσης επίσης αποτελούν:

• η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

• Στήριξη της απασχόλησης, μέσω της στήριξης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας
• Στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
• Ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».

Επίσης υπάρχει ειδική κατά προτεραιότητα κατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις, που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής: 

• ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: 850.000€
• ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 650.000 €

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου Π/Υ από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά του στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και Εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης της περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν.

Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά την Δράση 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας», όπως προέκυψε από τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης.Κάθε Δικαιούχος επιχείρηση έχει δικαίωμα έγκρισης για χρηματοδότηση στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης μόνο μίας πράξης.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 3.877.449€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 150.000,00€ έως 1.000.00,00€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαικών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 10/09/2020
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 29/01/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Πρόσκληση και τροποποιήσεις

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΠΕ

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ