Σκοποί της εταιρείας

  • Η υποβοήθηση εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, των τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ενέργεια ή με το περιβάλλον καθώς και όλων των παρεμφερών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή δράσης της εταιρείας.
  • Η αξιοποίηση των υποδομών των παραπάνω επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών.
  • Η διαχείριση και εκπροσώπηση κάθε πρωτοβουλίας ή προγράμματος οποιουδήποτε ελληνικού ή διεθνούς οργανισμού.
  • Η ανάληψη και στήριξη κάθε πρωτοβουλίας από την οποία μπορεί να βοηθηθεί η επιχειρηματική ανάπτυξη στης περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Επιμέρους στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι:

  • η διάχυση της πληροφόρησης και η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων μέσω κοινοτικών και εθνικών δράσεων και προγραμμάτων.
  • η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών δράσεων και προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων
  • η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
  • η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών προσπαθειών
  • η συμβολή στην υιοθέτηση περιβαλλοντικά πιο φιλικών πρακτικών εκ μέρους των επιχειρήσεων