Βοηθητικό υλικό (υποδείγματα Υ.Δ., Παραρτημάτων κλπ.), σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 20

Δείτε εδώ το υλικό