Βοηθητικό υλικό (υποδείγματα Υ.Δ., Παραρτημάτων κλπ.), σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων για τη Δράση«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περι

Δείτε εδώ το υλικό