Απόφαση Αναστολής νέων υποβολών Αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών ΕΦΕΠΑΕ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν ενημέρωσης και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, αποφασίζεται η αναστολή της ενέργειας υποβολής αίτησης εγγραφής για υπαγωγή/ένταξη στην πλατφόρμα του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με Α.Π 3849/01.02.2021 Τροποποίηση της Πρόσκλησης επικαιροποίησης και εμπλουτισμού του Μητρώου Αξιολογητών. Λόγω μεγάλου πλήθους ενταγμένων αξιολογητών (1.252) δεν συντρέχει -στην παρούσα φάση- ανάγκη περαιτέρω εμπλουτισμού του. Κατά τούτο η πρόσκληση αδρανοποιείται από την Παρασκευή 29/03/2024.

Εφόσον κριθεί σκόπιμη μελλοντικά η άρση της ανωτέρω αναστολής και αποφασιστεί επαναφορά της δυνατότητας υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών θα υπάρξει ενημέρωση του κοινού μέσω νεότερης ανακοίνωσης.

Επισημαίνεται ότι για τους ενταγμένους στο Μητρώο αξιολογητές, παραμένει ενεργή η ’’Αίτηση μεταβολής στοιχείων’’ και η ‘’Αίτηση διαγραφής’’, η υποβολή των οποίων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αξιολογητών.

Δείτε εδώ την απόφαση