Δελτία Τύπου-Δημοσιεύσεις

Δράσεις ΕΠΑΝΕΚ - Επιτάχυνση τελικών εκταμιεύσεων – Δικαιολογητικά αποπληρωμής

Σε συνέχεια πρότασης του ΕΦΕΠΑΕ και σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα που διαρκούν τα έκτακτα μέτρα σχετικά μετην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, θεωρείται αποδεκτή για την αποπληρωμή επιχορήγησης η προσκόμιση από τους δικαιούχους, αντί τωνπιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, του«Γενικού Πιστοποιητικού» του ΓΕΜΗ, στο οποίο αναφέρονται όλα όσααπαιτούνται από τα Πρωτοδικεία.

Το Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ πρέπεινα φέρει ημερομηνία μετά την αποστολή στον δικαιούχο από τον ΕΦΕΠΑΕ, τηςενημέρωσης σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης.Επίσης απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τους Δικαιούχους (νόμιμοεκπρόσωπο) έντυπη με γνήσιο της υπογραφής ή από το gov.gr, στην οποία να βεβαιώνεται :

- η ορθότητα και η εγκυρότητα των στοιχείων που παρέχονται στο εν λόγωΓενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.

- η υποχρέωση για την αποστολή των πιστοποιητικών μη πτώχευσης καιμη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης μετά την λήξη των μέτρων και τη λειτουργίατων Πρωτοδικείων και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ και δεν έχουνεγγραφεί οικειοθελώς, όπως είναι οι Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές εταιρίες πλοίωναναψυχής), που έχουν ενταχθεί στην Δράση «Ίδρυση Νέων ΤουριστικώνΕπιχειρήσεων» δύναται να προσκομίσουν επί του παρόντος θεωρημένη Υ/Δ τουνόμιμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής ή από το gov.gr, περί «μηπτώχευσης», με την επιπλέον δέσμευση από πλευράς τους, για μελλοντικήπροσκόμιση του σχετικού δικαστικού πιστοποιητικού, όταν λήξουν τα έκτακταμέτρα για τον COVID-19 και τη λειτουργία των Πρωτοδικείων.

Μη αποστολή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την λήξη των μέτρων και τη λειτουργία των Πρωτοδικείων, δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση τηςαπόφασης ένταξης της πράξης και υποχρέωση του δικαιούχου για επιστροφή τηςκαταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης στο σύνολό της εντόκως.

Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp