Δελτία Τύπου-Δημοσιεύσεις

Τι αλλάζει στην λειτουργία μας και στις Δράσεις εν μέσω πανδημίας

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19 λοίμωξη) στη χώρα μας, προχώρησε σταδιακά στην λήψη και στην εφαρμογή, βάσει και οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, σειράς μέτρων με μοναδική προτεραιότητα την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, των συνεργατών της και γενικότερα της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο την εξασφάλιση τόσο της λειτουργίας της όσο και της δυνατότητας της να εξυπηρετεί το επενδυτικό κοινό, σε μια περίοδο που δοκιμάζεται και η οικονομική ζωή της χώρας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώθηκε στην παρούσα σελίδα το σύνολο των μέτρων και των αποφάσεων που λαμβάνονται τόσο από τον ΕΦΕΠΑΕ όσο και από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, σε σχέση με την πανδημία του νέου κορονοϊού, και που αφορούν στην λειτουργία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και στις Δράσεις που διαχειρίζεται.

 

 

  Τι ισχύει για την περίοδο του lockdown έως 30/11/2020 (τα κάτωθι μέτρα παρατείνονται έως 07/01/2021)

 

 • Έως 30/11/2020 αναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις έργων. Το μέτρο αυτό θα ανασκοπηθεί όσον αφορά στην ανάγκη επέκτασης (ή αναθεώρησής του), όταν θα παρέλθει το σχετικό διάστημα και φυσικά βάσει των πραγματικών συνθηκών στη χώρα.
 • Αναστέλλεται η δια ζώσης εξυπηρέτηση / ενημέρωση των δικαιούχων.
 • Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να αποστέλλουν αιτήματα, ερωτήματα και δικαιολογητικά (κατά το μέγιστο βαθμό) σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους δικαιούχους να κάνουν χρήση της διαδικτυακής πύλης gov.gr για την έκδοση δικαιολογητικών, όπως είναι για παράδειγμα οι υπεύθυνες δηλώσεις.

  Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών σε πράξεις του ΕΠΑΝΕΚ που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης

1) Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα, όσο αυτό της αναστολής, ήτοι 132 ημέρες από την ημερομηνία λήξης. Οι εν λόγω ημέρες προστίθενται στο συνολικό χρόνο υλοποίησης.

Σημειώνεται ότι οι 132 ημέρες που προστίθενται, ξεκινούν να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε χρονοδιαγράμματος (προθεσμία λήξης  αιτήματος ενδιάμεσης ή τελικής επαλήθευσης).

Π.χ. Πράξη στη Δράση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΜΜΕ με απόφαση ένταξης 14/3/2018. Υποχρέωση υποβολής αιτήματος Α ενδιάμεσου ελέγχου έως 13/3/2020+132 μέρες= 23/7/2020. Υποχρέωση ολοκλήρωσης Πράξης 13/3/2021+132 ημέρες = 23/7/2021

 

2) Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να λήγουν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης ισόποσο διάστημα ως της αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες.

Σημειώνεται ότι 132 ημέρες που προστίθενται, ξεκινούν να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε χρονοδιαγράμματος (προθεσμία λήξης υποβολής αιτήματος ενδιάμεσης ή τελικής επαλήθευσης).

Π.χ. Πράξη στη Δράση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΜΜΕ με απόφαση ένταξης 26/10/2018.  Υποχρέωση υποβολής αιτήματος Α ενδιάμεσου ελέγχου έως 25/10/2020+132μέρες=06/3/2021. Υποχρέωση ολοκλήρωσης Πράξης 25/10/2021+132μέρες= 06/3/2022

 

3) Για τις Δράσεις- Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 εκδόθηκε απόφαση ένταξης, θα παραμείνει η ημερομηνία ως ένταξη και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης, ισόποσο διάστημα ως της αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες.

Σημειώνεται ότι 132 ημέρες που προστίθενται, ξεκινούν να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε χρονοδιαγράμματος (προθεσμία λήξης υποβολής αιτήματος ενδιάμεσης ή τελικής επαλήθευσης).

Π.χ. Πράξη στην ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ με απόφαση ένταξης 10/4/2020. Υποχρέωση υποβολής αιτήματος Α ενδιάμεσου ελέγχου έως 9/10/2021 + 132 ημέρες=18/02/2022. Υποχρέωση ολοκλήρωσης Πράξης 9/10/2022+132 ημέρες =18/02/2023

 

4) Για τις πράξεις που εντάχθηκαν μετά την 11/06/2020, δεν προστίθεται επιπλέον χρόνος υλοποίησης 132 ημέρων.

 

Επισημάνσεις:

 • Αν το χρονοδιάγραμμα πράξης λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μετατίθεται στην αμέσως πρώτη εργάσιμη ημέρα.
 • Οι πράξεις της Δράσης ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ έχουν λάβει οριζόντια παράταση υλοποίησης μέχρι την 31/12/2022 σύμφωνα με την ΑΠ: 3581/Β2/641/1.7.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

   Ειδικά θέματα σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4008/837/Α3/20-07-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις:

1.του Παραρτήματος ΙΙ της με Αρ. Πρωτ: 7816/2266/Α3/23.12.2019 Απόφασης αποδοχής και έγκρισης των Πρακτικών Νο88/09.12.2019 και 89/10.12.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης,

2.του Παραρτήματος Ι της με Αρ. Πρωτ: 2137/442/Α3/14-04-2020 Απόφασης αποδοχής και έγκρισης των Πρακτικών Νο 90/04.03.2020 και 91/05.03.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης,

3.του Παραρτήματος Ι της με Αρ. Πρωτ: 2865/599/Α3/25-05-2020 Απόφασης αποδοχής και έγκρισης των Πρακτικών Νο 92/11.05.2020 και 93/12.05.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης

και κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ορίζεται νέα καταληκτική προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης (επί ποινή αποκλεισμού) η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ.

 

   Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών σε πράξεις που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης

 1. Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα, όσο αυτό της αναστολής, ήτοι 132 ημέρες από την ημερομηνία λήξης. Οι εν λόγω ημέρες προστίθενται στο συνολικό χρόνο υλοποίησης.
 2. Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να λήγουν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης ισόποσο διάστημα ως της αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες.
 3. Για τις Δράσεις – Πράξεις όπου το χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 εκδόθηκε απόφαση ένταξης, θα παραμείνει η ημερομηνία ως ένταξη και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης, ισόποσο χρονικό διάστημα ως της αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες.
 4. Για το σύνολο των δράσεων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, η υποβολή π.χ. δικαιολογητικών, αντιρρήσεων κλπ, εκ μέρους του Δικαιούχου, θα έχει ημερομηνία εκκίνησης την 12η Ιουνίου 2020 συν το ακέραιο διάστημα που προβλέπεται στην εκάστοτε πρόσκληση.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

 

   

Σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, σε ό,τι αφορά τους κανόνες σώρευσης για τους συμμετέχοντες, ισχύουν τα εξής:

 1. Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19: υπάγονται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Το όριο ενίσχυσης είναι 800.000 ευρώ και χορηγείται βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ.3.1) για τις άμεσες επιχορηγήσεις. Στο όριο συνυπολογίζονται τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση σε επίπεδο ομίλου με το ίδιο κεφάλαιο 3.1 του προσωρινού πλαισίου.
 2. Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – Εγγύηση 80% για κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100%: υπάγονται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Όριο ενίσχυσης για την επιδότηση προμήθειας εγγύησης, βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ. 3.1) για τις άμεσες επιχορηγήσεις, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Για το χορηγηθέν δάνειο δεν υφίσταται κανονιστικό όριο πέραν των αναφερομένων στη σχετική πρόσκληση.
 3. Νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ: υπάγονται στον Κανονισμόde minimis. Όριο ενίσχυσης λόγω μειωμένου επιτοκίου έως 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για εμπορευματικές μεταφορές) την τριετία σε επίπεδο επιχειρηματικού ομίλου, βάσει του ισχύοντος κανόνα de minimis (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013). Δεν σωρεύει με τις ενισχύσεις του προσωρινού πλαισίου, αλλά μόνο με άλλες ενισχύσεις de minimis. (πηγή: Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Τέλος, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σας ενημερώνει ότι οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης του Κορωνοϊού (COVID -19), θα εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται στις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ως προς την συμμετοχή του Δικαιούχου σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τη μη χρηματοδότηση/συγχρηματοδότηση επιμέρους κατηγοριών δαπανών από άλλα προγράμματα (π.χ. αυτής της απασχόλησης), υπό τις προϋποθέσεις και τους λοιπούς περιορισμούς που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.

Συνημμένα Αρχεία


29/5/2020 

 Πίνακας Καθεστώτων ενίσχυσης

29/5/2020

 Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης

29/5/2020

 

  Άρση της αναστολής των προθεσμιών σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Με την υπ' αριθμ. 3212/674/Α3/11-06-2020 Απόφαση, αποφασίστηκε η άρση της αναστολής όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά: παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης, αξιολόγηση ένστασης, καθώς και για ένταξη προτάσεων, υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης, υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης, ολοκλήρωση πράξεων.Οι ημερομηνίες που θα ισχύσουν ακολουθούν τις εκάστοτε προθεσμίες που ορίζονται στις εν ισχύ κατωτέρω προσκλήσεις και ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η κάθε αίτηση χρηματοδότησης.

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

         • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
         • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
         • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
         • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
         • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B' Κύκλος
         • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
         • ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
         • Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
         • Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
         • Ψηφιακό Βήμα
         • Ψηφιακό 'Αλμα
         • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

    Δείτε την Απόφαση Άρσης της Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ εδώ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την αρση της αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Επιδιώκοντας την ταχεία επανενεργοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και την επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των δικαιούχων ανακοινώνεται η άρση της αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών που είχε δημοσιευθεί στις 24/3/2020, με αναδρομική ισχύ από 01/02/2020, για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ, λόγω της πανδημικής κρίσης COVID19.

Πλέον για όλες τις ενέργειες που είχαν ανασταλεί, ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών τους ορίζεται η 12η/06/2020. Διευκρινίζεται ότι τα χρονικά ορόσημα που τίθενται στις προσκλήσεις των Δράσεων και αφορούν ειδικά στην υποβολή αιτήματος πιστοποίησης/επαλήθευσης, καθώς και αιτήματος ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα όσο αυτό της αναστολής, ήτοι από 01/02/2020 έως και 11/6/2020.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους και δικαιούχους ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς και των εκταμιεύσεων επιχορήγησης το ταχύτερο δυνατό».​

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=974

 

  Αναστολή της δια ζώσης εξυπηρέτησης / ενημέρωσης, στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την προστασία σε σχέση με τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Η τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση θα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την γραμματεία της Διαχειριστικής στα τηλέφωνα:

2610 622711, 2610 622714, 2610 622719, 2610 622751, 2610 243135, 2610 243134 και στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ενώ για πληροφορίες σχετικά με προγράμματα μπορεί να επικοινωνεί στο 2616001305 και το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

H κατάθεση αλληλογραφίας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομικά ενώ συνίσταται τα όποια έγγραφα μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά, να αποστέλλονται σκαναρισμένα στo Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο θέμα του e-mail πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο κωδικός του έργου και η επωνυμία της επιχείρησης.

Ενδείκνυται η αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και δικαιολογητικών εκταμίευσης σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail, κατόπιν επικοινωνίας με το στέλεχος που διαχειρίζεται το αίτημά σας. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων, είναι ενδεδειγμένη η χρήση της εφαρμογής WeTransfer. 

 

Οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης του Κορονοϊού COVID -19, και ειδικότερα η ενίσχυση των 800 ευρώ για πληττόμενους ΚΑΔ και η επιταγή κατάρτισης των 600 ευρώ για επιστήμονες, θα εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΠΑνΕΚ (Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Α & Β κύκλος, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα), σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp