5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης και προενταξιακού ελέγχου & ελέγχου σώρευσης για τις επόμενες, κατά σειρά υποβολής, οκτώ (8) αιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, πέντε (5) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 2.781.792,50€ εγκρίνονται και τρεις (3) αιτήσεις συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 2.247.504,00€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.123.752,00€ απορρίπτονται.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε σαράντα δύο (42) με συνολική δημόσια δαπάνη 18.655.448,73€ και το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσματα αξιολόγησης ανέρχονται σε εκατόν εννιά (109) αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 88.219.278,33€ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 42.225.212,18€.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, να
υποβάλουν διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου ν. 25 του ν.2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Σχετικό Αρχείο