ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 1η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης στη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης - Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (05ΚΕ).

Σχετικό Αρχείο