Έκτη (6η) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων για τη Δράση "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων"

Δημοσιεύθηκε η έκτη 6η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» σχετικά με την συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον χρηματοδότησης επιπλέον πενήντα επτά (57) έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.085.059,44 ευρώ.

Οι πενήντα πέντε (55) αιτήσεις χρηματοδότησης, με χρηματοδότηση κάτω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 470.450,89 ευρώ, αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και οι δύο (2) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 614.608,55 ευρώ. Τα έργα  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια επτακόσια σαράντα οκτώ (1.748). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 43.355.227,46 ευρώ.

Σχετική Απόφαση