Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων"

Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο τηςΠρόσκλησης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημίαεπιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίαςεκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» του Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020(046ΚΕ).

Σχετική απόφαση