Πέμπτη (5η ) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων για τη Δράση "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων"

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με τη συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον τριακοσίων επτά (307) έργων δημόσιας δαπάνης 10.264.260,56 ευρώ, εκ των οποίων: α) οι διακόσιες ογδόντα εννέα (289) αιτήσεις χρηματοδότησης, με χρηματοδότηση κάτω των 200.000,00ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης 3.902.211,95 ευρώ, αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και β) οι δεκαοκτώ (18) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης 6.362.048,61 ευρώ.

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια εξακόσια ενενήντα ένα (1.691). Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 42.270.168,02 ευρώ. 

Σχετική Απόφαση