Τέταρτη (4η ) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων για τη Δράση "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων"

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού», σχετικά με τη συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον τριακοσίων δέκα τριών (313) έργων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.068.040,89 ευρώ, εκ των οποίων: α) οι διακόσιες ενενήντα έξι (296) αιτήσεις, με χρηματοδότηση κάτω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης 3.906.526,34 ευρώ, αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, β) οι δεκαπέντε (15) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ ανά επιχείρηση, δημόσιας δαπάνης 4.931.909,05 ευρώ και γ) οι δύο (2) αιτήσεις χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 229.605,50 ευρώ αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις. 

Με την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια τριακόσια ογδόντα τέσσερα (1.384). Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 32.005.907,46 ευρώ. 

Σχετική Απόφαση