Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης - Σηματοδότηση

Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους και μέχρι και την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Πράξης, οφείλουν πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους (Κεφ.16 Αναλυτικής Πρόσκλησης) οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα:

α) Να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, σε θέση ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από το Πράσινο Ταμείο, και να προβάλλουν τα εμβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν.

Σημαντικές Επισημάνσεις-Οδηγίες

  • Το πλαίσιο με τα λογότυπα θα πρέπει να αναρτηθεί σε ορατό σημείο της ιστοσελίδας (συνιστάται πάνω δεξιά /κέντρο) χωρίς ο χρήστης να προβεί σε κύλιση, όπου πατώντας πάνω σε αυτό ο χρήσης να εμφανίζεται η περιγραφή της πράξης.
  • Ο Δικαιούχος στις κατηγορίες δαπανών που υλοποίησε αναγράφει ΜΟΝΟ τις κατηγορίες δαπανών που υλοποίησε στο επενδυτικό τους σχέδιο.
  • Η συμπλήρωση των κενών σημείων (….) θα πρέπει να συμπληρώνεται με προσοχή και ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης (ονομασία Δικαιούχου, τόπος (ΠΕ Κοζάνης ή Δήμος Μεγαλόπολης/ΠΕ Αρκαδίας, προϋπολογισμός, δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση)).

β) Να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα (σε ελάχιστο μέγεθος A3 και εντός πλαισίου) αναφορικά με τη συνδρομή του Πράσινου Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν.

Αφίσα