Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προς τους δικαιούχους της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης»

Θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτημάτων προκαταβολής/ επαλήθευσης δαπανών/ τροποποίησης στη δράση 3.a.ΟΧΕ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης”

Υπενθυμίζεται ότι όλα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μαζί με τα συνοδευτικά τους έγγραφα, στον ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 11.4 της 2ης τροποποίησης της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.

Τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποδοχή αιτημάτων κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης αναγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΧIII: ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, της αναλυτικής Πρόσκλησης.

Τέλος, για την υλοποίηση της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013.

Περισσότερες πληροφορίες και όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τους κανόνες δημοσιότητας και κατάλληλης σηματοδότησης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - Σηματοδότηση (diaxeiristiki.gr)

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp