ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 4η Τροποποίηση οδηγού της Δράσης "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα"

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:  4η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19» ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

Σχετική Απόφαση