Ανάκληση της Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης»

Ανάκληση της Απόφασης Χρηματοδότησης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης 1.δε.6. «Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 3651 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020».

Σχετική απόφαση