Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων "Β κύκλος" - Σηματοδότηση

Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄Κύκλος)» ότι στο πλαίσιο της οριστικής ένταξης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, θα πρέπει να τηρείται η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

α) τοποθετώντας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικές με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος (αφίσα_el και αφίσα_eng).

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της  πράξης, ο Δικαιούχος της Πράξης οφείλει να διατηρήσει την αφίσα σε ευδιάκριτο σημείο στο χώρο του, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η κανονιστική υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης (μακροχρόνιες υποχρεώσεις).

β) τοποθετώντας στο διαδικτυακό του τόπο (εάν διαθέτει), σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω.

Παρόλο που προτείνεται η χρήση όλων των ανωτέρω σημάτων και περιγραφών, εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει το έμβλημα της Ε.Ε. με την αντίστοιχη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, έχουμε συμπεριλάβει e-banners σε εναλλακτικές διαστάσεις (πατήστε εδώ).

 Μέσω του e-banner που θα αναρτηθεί, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας θα πρέπει να οδηγείται εδώ.

(Εάν πρόκειται για ξενόγλωσση ιστοσελίδα, ο επισκέπτης θα πρέπει να οδηγείται εδώ)

γ) στην περίπτωση ύπαρξης Νέας Θέσης Εργασίας (ΝΘΕ), θα πρέπει να υπάρχει μια γνωστοποίηση (άπαξ) εκ μέρους του εργοδότη προς τον εργαζόμενο ότι το μισθολογικό του κόστος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Η γνωστοποίηση θα φέρει τις υπογραφές εργοδότη και εργαζόμενου. Η γνωστοποίηση θα προσκομίζεται από τον επενδυτή με οποιοδήποτε αίτημα ελέγχου περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας (για το έντυπο γνωστοποίησης πατήστε εδώ).