Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός - Σηματοδότηση

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου) τους, οι Δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δράση ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να υλοποιήσουν την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου, σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει.

Kατά την υλοποίηση της Πράξης (έργο), οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία και ειδικότερα:

1) να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης1, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, και να προβάλλουν το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και το διαρθρωτικό Ταμείο που στηρίζει την πράξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν (αρχείοpptx)

2) να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα2, σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 (σε ελάχιστο μέγεθος A3) αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν (αρχείοpdf)

3) να τοποθετήσουν στο διαδικτυακό τους τόπο, εάν υπάρχει, σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑνΕΚ, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω (σήματαΕΤΠΑ)

4) να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π στις διαδικτυακές πύλες www.antagonistikotita.grwww.espa.grwww.efepae.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Σημειώνεται ότι τα συνημμένα ως άνω αρχεία, έχουν ως βασικό σκοπό τη διευκόλυνση των δικαιούχων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας αναφορικά με το συγχρηματοδοτούμενο έργο, στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Πιο συγκεκριμένα:

1. το αρχείο pptx αποτελεί το αρχείο το οποίο θα αξιοποιηθεί για την αναφορά του προγράμματος στην ιστοσελίδα. Δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας ώστε να συμπεριληφθούν μόνο οι δαπάνες που αφορούν το έργο. Εφόσον ολοκληρωθεί η επεξεργασία, μπορεί να αποθηκευτεί είτε ως pdf, είτε ως jpg ή άλλο format που εξυπηρετεί την ιστοσελίδα και να αναρτηθεί.

Στην ιστοσελίδα, θα πρέπει ο επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα το συγκεκριμένο αρχείο, από την αρχική σελίδα αξιοποιώντας τα πρότυπα e-  banners με τα λογότυπα. Σε περίπτωση περιορισμένου χώρου, θα πρέπει να αξιοποιηθούν τουλάχιστον τα e-banners που έχουν το έμβλημα της Ε.Ε. με αναφορά στο ταμείο.

2. Για την υποχρέωση ανάρτησης αφίσας στον χώρο που επιτελέστηκε το έργο, προτείνεται εκτύπωση σε χαρτί τουλάχιστον 150γρ. για λόγους αισθητικής και αντοχής.