Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης για τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Aνάκληση της Απόφασης Ένταξης πράξης, διότι υποβλήθηκε από το δικαιούχο υπεύθυνη δήλωση οικειοθελούς παραίτησης από το Πρόγραμμα "Ψηφιακό Άλμα", η οποία έγινε αποδεκτή. 

Σχετικό αρχείο