Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξης για τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Aνάκληση της Απόφασης Ένταξης (ανωτέρω σχετικό 38) της πράξης (Πίνακας 1), διότι υποβλήθηκε από το δικαιούχο υπεύθυνη δήλωση οικειοθελούς παραίτησης από το Πρόγραμμα "Ψηφιακό Άλμα", η οποία έγινε αποδεκτή. 

Σχετικό αρχείο