Ανάκληση Απόφασης Ένταξης πράξεων για τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Aνάκληση της Απόφασης Ένταξης (ανωτέρω σχετικό 38) των πράξεων (Πίνακας 1), διότι υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους υπεύθυνες δηλώσεις οικειοθελούς παραίτησης από το Πρόγραμμα "Ψηφιακό Άλμα", οι οποίες έγιναν αποδεκτές. 

Σχετικό αρχείο