ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

Μεταφορικό ισοδύναμο

Ο ελλαδικός χώρος εμφανίζει έντονο φαινόμενο νησιωτικότητας. Ως εκ τούτου απαιτείται πληθώρα θαλάσσιων μεταφορών τόσο για τις εισροές όσο και τις εκροές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των νησιωτικών επιχειρήσεων.

Αποτελέσματα του γεγονότος αυτού είναι:

Α) η a priori υστέρηση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, λόγω υψηλότερου κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων & προϊόντων.

Β) η αύξηση του κόστους διαβίωσης του νησιωτικού πληθυσμού. Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου εναρμονίζει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μεταφορών.

Το κόστος μετακίνησης προϊόντων επιδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κανόνες συμβατούς για τις κρατικές ενισχύσεις στην Ε.Ε., σε βαθμό που εναρμονίζει τη μετακίνηση τους στη θάλασσα με το κόστος στη στεριά. Σκοπός είναι η εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης προς τις νησιωτικές κοινότητες αναφορικά με το μεταφορικό κόστος που καλούνται να πληρώνουν για τις μεταφορές τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με το τίμημα που καταβάλουν αντίστοιχου μεγέθους κοινότητες της ηπειρωτικής χώρας.

Συνεπώς στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του οικονομικού μειονεκτήματος που επιβαρύνει τις απομακρυσμένες νησιωτικές κοινότητες έτσι ώστε με τη σειρά τους να συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με τις επιδοτήσεις που αναφέρθηκαν είναι:

● η εξισορρόπηση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας.

● Η εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής και των ίσων ευκαιριών ανάπτυξης στις νησιωτικές οικονομίες μέσω της εναρμόνισης του θαλάσσιου με το χερσαίο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων

● Η – σε εύλογο κόστος - δυνατότητα του εφοδιασμού των νησιών σε βασικά προϊόντα για την κατανάλωση, το εμπόριο, τη μεταποίηση, περιορίζοντας την αύξηση κόστους λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα, της μικρής έκτασής τους και της απόστασής τους από τις αγορές·

● Η παροχή κινήτρων παραμονής σε νησιά που κινδυνεύουν από το φαινόμενο της ερημοποίησης.

● Η ισοπολιτεία, η εδαφική συνοχή, οι ίσες ευκαιρίες δίκαιης ανάπτυξης και η στήριξη της νησιωτικότητας είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του μέτρου.

Για τις ανάγκες της δράσης και τις απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης του έργου, λειτουργεί Π.Σ. http://metaforikoisodynamo.gr/, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σχετικά Αρχεία 

Πρόσκληση και Τροποποιήσεις

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp