Πλαίσιο δημοσιότητας

Πλαίσιο δημοσιότητας

Αντικείμενο του τμήματος Δημοσιότητας είναι η αποτελεσματική διάχυση της πληροφόρησης και  η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων, καθώς και η ευρεία δημοσιοποίηση των προκηρύξεων και ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων – επιχειρήσεων, μέσω:

 • Δημοσίευσης των προκηρύξεων στον Τύπο
 • Ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
 • Διενέργειας ενημερωτικών ημερίδων
 • Αναρτήσεων στην ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr
 • Αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Τηλεφωνικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
 • Δια ζώσης ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις δράσεις και τα προγράμματα που προκηρύσσονται, και μέσω αυτού τελικά η μεγιστοποίηση της απορρόφησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων, σε ένα πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το επενδυτικό κοινό έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα, με εύκολο και έγκυρο τρόπο, για τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), για την Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο», για τις Δράσεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αλλά και που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Ο Κεντρικός Φορέας ΕΦΕΠΑΕ

Στόχος - Αντικείμενο

Ο στόχος της εταιρείας ΕΦΕΠΑΕ είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή  υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 ο φορέας διαχειρίστηκε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δις €, σχετιζόμενες με ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ή αύξηση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, στους κάτωθι τομείς:

 • Μεταποίηση
 • Εμπόριο
 • Υπηρεσίες
 • Τουρισμός
 • Κατάρτιση φυσικών προσώπων

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 ο ΕΦΕΠΑΕ επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4314/2014 και σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που εκτελούνται από επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, μέσω μιας κεντρικά διοικούμενης πανελλαδικής δομής.

Ο ΕΦΕΠΑΕ, βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ»  διαχειρίζεται τις κάτωθι δράσεις:

1) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α κύκλος)

2) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

4) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

5) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

καθώς και τις δράσεις

6) ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

7) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ και βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΦΕΠΑΕ.

8) Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" στον ΕΦΕΠΑΕ)

9) Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" στον ΕΦΕΠΑΕ)

10) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

11) Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

Επίσης, ο ΕΦΕΠΑΕ έχει οριστεί ως Δικαιούχος στις κάτωθι Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:

12) Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

13) e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

14) Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

15) Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

16) Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενέργειες του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο του έργου του, καλύπτουν όλα τα στάδια διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, όπως συμβολή στη:

 • δημιουργία του οδηγού του προγράμματος,
 • ευρεία δημοσιοποίηση και ενημέρωση του κοινού
 • παραλαβή των προτάσεων
 • εξέταση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και πληρωμή των έργων
 • ολοκλήρωση και παραλαβή αυτών

Ο ΕΦΕΠΑΕ, βάσει του καταστατικού του, δύναται να αναλάβει τη διαχείριση δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), των τομέων έρευνας και τεχνολογίας, ενέργειας και ανθρώπινου δυναμικού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), υποστηρίζοντας το Δημόσιο και στοχεύοντας στην επιτάχυνση της απορρόφησης των εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp