Όλες οι Ανακοινώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προς ενημέρωση των δικαιούχων της δράσης «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα», από Δευτέρα 03/10/2022 είναι διαθέσιμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων οι ενέργειες υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης, υποβολής Αιτήματος Προκαταβολής και Αιτημάτων Ελέγχου (Ενδιάμεσου & Τελικού) και τα Απογραφικά Δελτία...
Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Τετάρτη 07/12/2022 και ώρα 15:00 από την Τετάρτη 02/11/2022 και...
Αποδοχή και έγκριση του υπ. αριθμ. 22/19.09.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σχετικό αρχείο
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί ως «υπό σύσταση» στη Δράση πρέπει να υποβάλλουν το υποχρεωτικό αίτημα τροποποίησης, πριν την υποβολή του 1ου αιτήματος επαλήθευσης. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, οι δικαιούχοι πρέπει να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και το αργότερο εντός δύο (2)...
Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, πενήντα πέντε (55) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 92.800,00 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση. Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης...
Ανάκληση απόφασης ένταξης τεσσάρων (4) Πράξεων (Πίνακας 1) διότι υποβλήθηκε από τους δικαιούχους αίτημα οικειοθελούς παραίτησης από τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Σχετικό αρχείο
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης Αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με τη συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον διακοσίων τριάντα πέντε (235) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 406.000,00 ευρώ. Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 13.002 και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε...
Δημοσιεύθηκε ανακοίνωση, σχετικά με την ένταξη νέων περιοχών, καθώς και διευκρίνιση αναφορικά με περιορισμούς σε υφιστάμενες περιοχές ενίσχυσης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές». Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί σχετική τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
Aνάκληση της Απόφασης Ένταξης (ανωτέρω σχετικό 38) των πράξεων (Πίνακας 1), διότι υποβλήθηκαν από τους δικαιούχους αιτήματα οικειοθελούς παραίτησης από το Πρόγραμμα, τα οποία έγιναν αποδεκτά.  Σχετικό αρχείο
123 Ανάκληση απόφασης ένταξης (προοίμιο απόφασης αρ. 37), ως προς τις πράξεις που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1), λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι από τη Δράση με τίτλο “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση” (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 3429). Σχετική απόφαση
Θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτημάτων προκαταβολής/ επαλήθευσης δαπανών/ τροποποίησης στη δράση 3.a.ΟΧΕ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης” Υπενθυμίζεται ότι όλα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μαζί με τα συνοδευτικά τους έγγραφα,...
Θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)είναι διαθέσιμο για την υποβολή αιτημάτων προκαταβολής/ επαλήθευσης δαπανών/ τροποποίησης στη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 “ Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας” Υπενθυμίζεται ότι όλα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και αποστέλλονται σε...
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου), οι Δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας»απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να...
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου), οι Δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους»απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να εφαρμόζουν ορθά τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, για την  υλοποίηση του επενδυτικού...
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου), οι Δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δράση 3.a.ΟΧΕ.1 Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης,απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να εφαρμόζουν ορθά τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα  με τα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συμμετοχή Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ και ΔΕΠ κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα στην εκδήλωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: Η ΜΟΔ ως εργαλείο υποστήριξης δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2021-2027 Στην 1η εκδήλωση που διοργάνωσε η ΜΟΔ στις 12/09/2022 στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ με θέμα: «Η ΜΟΔ ως εργαλείο υποστήριξης δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2021-2027», συμμετείχε ως ομιλητής ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κος Πλάτων Μαρλαφέκας. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο...
Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, ενενήντα (90) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 158.500,00 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης...
Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με τη συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον πενήντα τριών (53) αιτήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 91.000,00 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 12.767 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 22.103.267,55 ευρώ.  Η...
Η ΔΕΠ σύμμαχος στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη   Με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο οι εργαζόμενοι της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ) ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά στο κάλεσμά του Φωτεινού Αστεριού, βρισκόμενοι πλάι στις οικογένειες των συμπολιτών μας, που δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, σε αυτή τη νέα σχολική χρονιά που βρίσκεται στο ξεκίνημα της.   Μια περίοδος, που για...
Ανάκληση απόφασης ένταξης της πράξης (Πίνακας 1) διότι υποβλήθηκε από τον δικαιούχο αίτημα οικειοθελούς παραίτησης από τη Δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ». Σχετική απόφαση
Open menu
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp