Ένδυση - Υπόδηση

logo endydi ypodisi

Το Πρόγραμμα «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) για την παροχή ενισχύσεων Πολύ Μικρών & Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος, με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα εξυπηρετεί την εκπλήρωση των στόχων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις πέντε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης και συγκεκριμένα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιφέρειας ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και στην αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης, στην ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και στην ψηφιακή σύγκληση, στην ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων.