Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Δράση 1 - Δράση 2 Καταβολή Επιχορηγήσεων

logo ethiko apothematiko

Δικαιολογητικά Πληρωμής 

Ατομικές Επιχειρήσεις:

 • Πρόσφατη βεβαίωση / Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί:

α) μη πτώχευσης,

β) μη αίτησης για πτώχευση.

 • Υπεύθυνη Δήλωση, του νόμιμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι:

α) δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημ/νια υποβολής έως σήμερα (σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ),

β) ότι η δημόσια επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί. (Σε περίπτωση εκχώρησης θα προσκομίζεται η σύμβαση εκχώρησης με το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα. Επισημαίνεται ότι το ποσό της προκαταβολής προστιθέμενο με το ποσό της εκχώρησης, δε μπορεί να ξεπερνά το σύνολο της εγκριθείσας δημόσιας χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκχωρηθεί το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης δε μπορείτε να λάβετε προκαταβολή).

 • Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή)
 • Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
 • Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων   απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών.
 • Αθεώρητη Απόδειξη είσπραξης σφραγισμένη από την επιχείρηση, με αναγραφή του ποσού προκαταβολής θα λάβει η επιχείρηση και ημερομηνία ίδια με αυτή του τιμολογίου επιχορηγήσεων.

ΑΕ, Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε. και λοιπές νομικές μορφές:

 • Πρόσφατη βεβαίωση / Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί:

α) μη πτώχευσης

β) μη αίτησης για πτώχευση,

γ) περί μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση

δ) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

 • Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί μη τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας.

Σημείωση: Η αρμόδια υπηρεσία εξαρτάται από τη νομική μορφή της επιχείρησης (π.χ. για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. είναι το Πρωτοδικείο, για Α.Ε. η Περιφέρεια)

Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε ζητείται επιπρόσθετα:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού (για όλες τις μορφές εταιρειών)

β)  ΦΕΚ της εκπροσώπησης της εταιρείας (μόνο για τις Ε.Π.Ε.)

 • Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή).
 • Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
 • Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών.
 • Πρακτικό (με σφραγίδα και υπογραφές) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση– εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση – ως εξής:
  • Πρακτικό ΔΣ για ΑΕ
  • Πρακτικό ΓΣ για ΕΠΕ
  • Υπεύθυνη δήλωση από το διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο για ΟΕ, ΕΕ  ή

σε περίπτωση εκχώρησης σύμβαση εκχώρησης με Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα (Επισημαίνεται ότι το ποσό της προκαταβολής προστιθέμενο με το ποσό της εκχώρησης, δε μπορεί να ξεπερνά το σύνολο της εγκριθείσας δημόσιαςχρηματοδότησης. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκχωρηθεί το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης δε μπορείτε να λάβετε προκαταβολή)

 • Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο μετόχων/εταίρων, από όπου προκύπτει η σημερινή μετοχική σύνθεση (μόνο για ΑΕ και ΕΠΕ).
 • Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων
 • Αθεώρητη Απόδειξη είσπραξης σφραγισμένη από την επιχείρηση, με αναγραφή του ποσού προκαταβολής θα λάβει η επιχείρηση και ημερομηνία ίδια με αυτή του τιμολογίου επιχορηγήσεων.