Καταβολή Επιχορηγήσεων

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Στήριξη Γυναικείας Απασχόλησης Καταβολή Επιχορηγήσεων

logo ethiko apothematiko gynaikeia

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Για είσπραξη χρημάτων από ΕΦΕΠΑΕ).
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από Δημόσιο (από ΙΚΑ)).
 • Υ/Δ περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου από Δημόσια Αρχή.
 •  Πρακτικό (με σφραγίδα και υπογραφές) όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση– εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση – ως εξής: - Πρακτικό ΓΣ για ΕΠΕ - Υπεύθυνη δήλωση από το διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο για ΟΕ, ΕΕ ή σε περίπτωση εκχώρησης σύμβαση εκχώρησης με Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα (Επισημαίνεται ότι το ποσό της προκαταβολής προστιθέμενο με το ποσό της εκχώρησης, δε μπορεί να ξεπερνά το σύνολο της εγκριθείσας δημόσιας χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκχωρηθεί το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης δε μπορείτε να λάβετε προκαταβολή)
 • Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας (για ΟΕ, ΕΕ) ή ΦΕΚ (για, ΕΠΕ, ΙΚΕ) ή βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ (για ατομικές), για όσες μεταβολές πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών έως σήμερα. (Σε περίπτωση, που το πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου, αναγράφει ότι το παρόν έγγραφο ισχύει μέχρι την 31/12/12, απαιτείται  η προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ, το οποίο θα σας καλύπτει για την περίοδο 1/1/13 έως τη ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών). Και πρόσφατη εκτύπωση από το taxisnetμε τους ενεργούς ΚΑΔ της επιχείρησης.
  • Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο μετόχων/εταίρων, από όπου προκύπτει η σημερινή μετοχική σύνθεση (μόνο για και ΕΠΕ).
 • Βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων ή μη του καταστατικού. Σε περίπτωση μη μεταβολών για τις ατομικές επιχειρήσεις, Υπεύθυνη Δήλωση, του νόμιμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, ότι δεν έχουν μεταβληθεί/τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημ/νια υποβολής έως σήμερα.
 • Πρόσφατη βεβαίωση/πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης περί μη πτωχεύσεως και μη αίτησης για πτώχευση.
 • Πρόσφατη βεβαίωση/πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε εκκαθάριση και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση  (Μόνο για Ε.Π.Ε., Ε.Ε, Ο.Ε.).
 • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ατομικού/εταιρικού λογαριασμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου από Δημόσια Αρχή.
Με την χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης - Ευρωπαικό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης
© 2016 Diaxeiristiki. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp